لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    پردازش تصویر رقمی    پنجم    2010-09-23        *داود جعفری,مرتضی خادمی درح