ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    تجزیه وتحلیل سیستمها    کارشناسی
2    مدارهای منطقی    کارشناسی
3    مخابرات 2    کارشناسی
4    ریاضیات مهندسی پیشرفته    کارشناسی ارشد
5    پردازش سیگنالهای دیجیتالی    
6    تئوری کدینگ    کارشناسی ارشد
7    تئوری اطلاعات وکدینگI    کارشناسی ارشد
8    فرایندهای اتفاقی    کارشناسی ارشد
9    مدارهای منطقی    کارشناسی
10    احتمال مهندسی    کارشناسی
11    مخابرات 2    کارشناسی
12    مباحث ویژه درمخابرات - 1    کارشناسی ارشد
13    کنترل فرآیندهای اتفاقی    کارشناسی ارشد
14    تئوری اطلاعات وکدینگI    کارشناسی ارشد
15    فرایندهای اتفاقی    کارشناسی ارشد
16    فرایندهای اتفاقی    کارشناسی ارشد